Betingelser

Lejebetingelser

Lejebetingelser

 

Det lejede udstyr

– Lejet udstyr må kun anvendes af lejer.

– Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

– Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

– Lejeprisen fastsættes på baggrund af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

– Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer, og indtil dette er første lejedag beregnes ud fra             tidspunktet, hvor det lejede udstyr er reserveret og til rådighed for lejer.

– Korteste lejeperiode er 1 dag, og tilbagelevering skal ske inden for det aftalte afleveringstidspunkt.

– Returneres udstyret for sent, opkræves leje for den ekstra lejeperiode.

– Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny aftale, hvori den nye lejeperiode fremgår.

– Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

– Lejer er ved afhentning af udstyr forpligtet til at fremvise gyldig legitimation med billede. Dette betyder samtidig, at det lejede ikke vil kunne afhentes og/eller udleveres til tredjemand, medmindre andet fremgår af aftalen.

– Det er et krav, at lejer kan findes på oplysningen eller andet sted på internettet. Bestillinger fra kunder med taletidskort er ikke muligt.

 

Misligholdelse af aftale

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten. 

 

I tilfælde af eventuelle retssager forbundet med udlejningen, forpligter lejer sig til at betale samtlige

omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende.

 

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

 

Forsikring og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden. 

 

Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til: tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og – årsag.

– Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder 

– Grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges udlejer eller dennes medarbejder til last.

 

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.

 

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for udlejers kontrol.

 

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik, udstyret overgår til lejer og indtil dette igen er afleveret til udlejer.

 

Brug af lejede udstyr

– Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. 

– Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer. 

– Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

– Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. 

– Manglende pærer faktureres til dagspris.

 

Afhentning og tilbagelevering

Det lejede udstyr kan afhentes af lejer på udlejers lager. Eller leveres direkte til lejers adresse. 

 

Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj, varevogn, lukket trailer eller lignende. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise transportmidler, der ikke opfylder betingelserne.

 

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til udlejers lager, hvor det er afhentet. 

 

Det lejede betragtes først som leveret, når udlejer har kviteret herfor.

 

Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. 

 

Udstyret skal være grundigt efterset og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede.

 

Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til normal standard.

 

Betaling m.m.

Afbestilling af udstyr skal ske senest 7 hverdage inden begyndelsen på lejeperioden. Ved senere afbestilling forpligtes lejer til at betale hele den samlede lejepris. Afbestilling kan udelukkende foregå ved at rette skriftlig henvendelse til udlejer på [email protected]. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

 

Aftale

Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser. Wentzel Event tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

 

Aftaler kan kun indgås med myndige personer. Hvis personen ikke er myndig, er det lejers ansvar at informere Wentzel ApS omkring dette, inden aftales accept. I disse tilfælde vil der skulle være accept fra værge/forældre

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos Wentzel ApS
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Wentzel ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Wentzel Aps indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en konto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Anmelder vores hjemmeside
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er:

Wentzel ApS
Sorøvej 56
4171 Glumsø
Tlf: +45 3114 1313
Mail: [email protected]
CVR: 42865796

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Worldline eller Bankoverførsel, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos Simply og betalingssystem gennem Worldline eller Bankoverførsel, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. 

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. 

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. 

Du har ret til at anmode os om følgende:

– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse [email protected].

Handelsbetingelser

 

Wentzel ApS
Sorøvej 56
4171 Glumsø
Tlf: +45 3114 1313
Mail: [email protected]
CVR: 42865796

 

Priser
Hos Wentzel ApS er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

 

Betaling
Wentzel ApS modtager betaling med MobilePay eller betalingskort. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer. Pengene bliver trukket fra købers kort ved reservation.

 

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fra fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

 

14 dages fortrydelsesret
Fortrydelsesretten giver dig ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal du senest 14 dage efter modtagelse af varen give Sælger meddelelse herom ved brug af den medsendte fortrydelsesblanket eller pr. brev, e-mail eller telefon med henvisning til ordrenummeret.

 

Du skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor du har meddelt Sælger, at du vil udnytte din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du blot returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Sælger skal refundere det beløb, som du har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Sælger har tilbudt). Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til dig og senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget din meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Sælger kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

 

Varens stand ved returnering
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

 

Hvis varen er prøvet, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

 

I henhold til “Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a” er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten. Se dog afsnit herunder.

 

Leveringsmetode


På vores webshop er det muligt at vælge at afhente vores produkter i vores butik eller få den leveret direkte til din adresse. Det er muligt at reservere en vare online, for derefter at afhente varen fysisk i vores butik. Når varen afhentes i vores butik eller leveres, så gælder samme vilkår, som når du handler fysisk i vores butik. 

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy